İçişleri Bakanlığına bin 608 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı personel alımı duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanlığımız Merkez teşkilatına 96, Taşra Teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 Lisans, Ön lisans ve Lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre;22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır.

Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır.”

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Şartları

A) GENEL ŞARTLAR

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni

Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

Resmi Gazete kararı için:

İçişleri Bakanlığı

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet

yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

B) ORTAK ŞARTLAR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

C) ÖZEL ŞARTLAR

1-ARŞİV UZMANI:

a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya

Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

2-AVUKAT:

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih

edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

3-PROGRAMCI:

a) Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip

olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

4-MİMAR:

a) Fakültelerin Mimarlık programından mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih

edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

5-MÜHENDİS:

Aşağıda yer alan Mühendis pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Mühendis (Elektrik- Elektronik ):

Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Makine):

Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme

Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Bilgisayar):

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Harita):

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro

Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Yazılım):

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun

olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (İnşaat):

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Jeoloji):

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

6-TEKNİKER

Aşağıda yer alan Tekniker pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih

edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Tekniker (Bilgisayar):

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri,

Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı

(Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

Teknikerliği ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve

Programlama), Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik), Bilgisayar

Destekli Tasarım ve Animasyon (Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim,

Çizgi Film ve Animasyon), İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web

Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Makine):

Meslek Yüksek Okullarının Makine (İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine

Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri,

Tesviye) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (İnşaat):

Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Teknolojisi (İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Altyapı) ön lisans

bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya

yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Elektrik-Elektronik):

Meslek Yüksek Okullarının Elektrik( Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı,

Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik), Elektronik Teknolojisi (Deniz Elektroniği,

Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik,

Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Gemi

Elektroniği) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca

kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

7-TEKNİSYEN

Aşağıda yer alan Teknisyen pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih

edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Teknisyen (Elektrik- Elektronik):

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Elektrik

Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi, Elektronik ve Haberleşme, Endüstriyel Bakım

Onarım, Savunma Elektronik Sistemleri dalları ile yine Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Bobinaj,

Bobinajcılık, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları

ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Görüntü ve Ses

Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım,

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımı, Otomasyon Sistemleri dallarından veya Elektrik,

Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı,

Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

(Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,

Telekomünikasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Bilgisayar):

Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme, Ağ İşletmenliği dalları

ile yine Bilişim Teknolojileri Alanının Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ

İşletmenliği, Veritabanı Programcılığı, Web Programcılığı dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi,

Bilgisayar İşletim Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem,

Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji

Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım)

Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat):

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,

Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı

Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma

ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme

Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve

İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),

Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma,

Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat

Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları

Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi

(Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Klima):

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,

Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı

Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma

ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme

Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve

İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),

Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma,

Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat

Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları

Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi

(Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Marangoz):

Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi, Mobilya İç

Mekân Ressamlığı dalları ile yine Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Mobilya ve İç Mekân

Ressamlığı, Mobilya Süsleme Sanatları, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi,

Mobilya İskeleti ve Döşemeciliği, Oto Döşemeciliği Dalları veya Ahşap Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi

Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik Bölümlerinin

birinden mezun olmak.

8-BÜRO PERSONELİ:

Aşağıda yer alan Büro Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

b) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel

olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru

tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Lisans Mezunları İçin:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/

bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki

öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Diğer) Mezunları İçin:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve

Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Ofis Teknolojileri ve

Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi), Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve

Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar

Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi),

Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web

Teknolojileri ve Programlama), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe,

Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe,

Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Finansman), İşletme

Yönetimi(Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje

Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, İşletme, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletmecilik, Mermer

İşletmeciliği, Orta Kademe Yöneticiliği, Orta Kademe Yöneticilik, Otomotiv İşletme, Otomotiv Satış

Yönetimi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri) bölümleri veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim

kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Muhasebe) Mezunları İçin:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve

Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen

yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

9-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:

a) İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya buna denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

c) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak

çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi

itibarıyla doldurmuş olmak.

10-DESTEK PERSONELİ:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

b) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel

olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru

tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

şartları ile,

Şoför:

a) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Temizlik Görevlisi:

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Aşçı:

Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile

yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak,

Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Host – Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık,

Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev

Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi

Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi,

Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum

Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis,

Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Aşçı Yardımcısı:

Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile

yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak,

Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Host – Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık,

Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev

Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi

Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi,

Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum

Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis,

Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Garson:

Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile

yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak,

Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Host – Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık,

Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev

Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi

Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi,

Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum

Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis,

Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Kaloriferci:

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,

Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı

Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma

ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme

Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve

İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),

Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma,

Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat

Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları

Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi

(Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun

olup Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı

kalorifer ateşçisi” sertifikasına ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

11-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik

Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm

olmamak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel

hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde

suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini

aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

ç) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

d) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

4- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

(01/01/1989 sonrasında doğanlar),

5- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci

Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

Başvuru Tarihleri ve Yeri

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Nisan-26 Nisan 2024 tarihleri arasında

e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi

almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen

başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x